:
:
Duyurular
İthalat bedeli transferinin ihracatçı dışında, yurt dışında başka bir firmaya yapılması durumunda KKDF tahsil edilmesi

İthalat bedeli transferinin ihracatçı dışında, yurt dışında başka bir firmaya yapılması durumunda KKDF tahsil edilmesi gerektiğine dair düzenleme ile ilgili yazı aşağıda bilginize sunulmuştur.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı :70903105-165.01.03

Konu : İthalat bedeli transferinin ihracatçı dışında, yurt dışında başka bir firmaya yapılması durumunda KKDF uygulaması hk.

………………………… Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İlgi : 12/11/2014 tarihli ve 3905895 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde alınan …… Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait 21.10.2014 tarihli dilekçede, Firmalarının Uzakdoğuda bir firmadan yapacağı ithalat işleminde malın bedeline ilişkin faturanın firmaları adına düzenleneceği ancak ödeme yapılacak hesap olarak faturayı temlik alacak olan Avrupa'daki bir firmanın gösterileceği ifade edilerek bu ithalat işlemi dolayısıyla kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisinin uygulanıp uygulanmayacağı hususunda görüş talep edilmesi üzerine anılan firmaya hitaben hazırlanan … tarihli ve …. sayılı yazımızla görüşümüz bildirilmiş olup, konuya ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun bulunmuştur.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesi gereğince; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri % 6 oranında fon kesintisine tabi tutulmakta, peşin ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden ise fon kesintisi yapılmamaktadır.

Bu kapsamda, gümrük beyannamesinde gösterilen ithalat tutarının Türk Lirası karşılığının, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce, ödeme şekline

göre Döviz Satım Belgesi, Türk Parası Transfer Belgesi veya ithalat bedelinin döviz tevdiat hesabından ihracatçının yurt dışındaki hesabına ödendiğine dair bankaca verilen bir yazı ile gümrük idarelerine tevsik edilmesi halinde fon kesintisi yapılmadan malların ithal edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Buna göre, KKDF kesintisi yapılmadan ithalatın gerçekleşebilmesi için mal bedelinin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce ihracatçının yurt dışı hesabına transfer edildiğinin yukarıda sayılan belgelerden biri ile gümrük idarelerine tevsik edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, ithalat bedelinin ihracatçı tarafından belirtilen başka firma/şahısların hesabına ödenmesinin ihracatçıya transfer olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini arz ederim.

Bakan a.

 

 


Alp Gümrük Müşavirliği Copyright 2011 Her hakkı saklıdır.
Şeyh Şamil Mah. 160. Sok. İçtaş Blokları C2/9 Blok No: 1 Eryaman / ANKARA Tel: +90 (312) 812 11 56 - 812 11 57 - Faks:+90 (312) 812 11 58
e-Posta İletişim