:
:
Duyurular
Liman Hizmet Tarifesinin Belirlenmesi

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :21558579/166.02[GGM-05]

Konu :Liman Hizmet Tarifesinin Belirlenmesi

GENELGE

(2014/29)

Bakanlığımıza intikal eden muhtelif başvurularda, liman işletici kuruluşlarının gümrük kontrolü sırasında transfer, yükleme/boşaltma gibi hizmetlerden dolayı mükelleflerden yüksek hizmet bedelleri tahsil ettikleri ve bu hizmet bedellerinin farklı limanlarda farklı tarifelere tabi olduğu, hatta aynı liman içerisinde dahi fiyat farklılaştırması uygulanarak aynı hizmet için farklı mükelleften farklı bedel tahsil edilebildiği hususları şikayete konu edilmektedir.

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 10/A maddesi uyarınca gümrük idaresi, gümrük mevzuatı ve diğer mevzuatın doğru uygulanmasını sağlamak için beyanın, taşıma araçlarının, bagaj ve yolcu araçlarının kontrolünü yerine getirmekle yükümlüdür. Dolayısıyla gümrüklü sahada gerçekleştirilen eşyanın muayene ve tespiti gibi işlemler, gümrük işlemlerinin ayrılmaz bir parçası olarak yerine getirilmektedir.

Liman işletici kuruluşlarının liman sahalarında gerçekleştirdikleri taşıma, boşaltma vb. hizmetlerin önemli bir bölümü gümrük idaresinin bu sahalarda gümrük mevzuatı uyarınca gerçekleştirdiği denetim ve gözetim hizmetinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, gümrük idaresine kanunla verilmiş görevlerin yerine getirilmesi bağlamında gerçekleştirilen gümrük kontrolleri sırasında işletmeler için ayrı bir gelir kaynağı doğmaması veya söz konusu zorunlu hizmetler karşılığında tahsil edilen ücretlerin kamu gücünü istismar edici nitelikte olmaması gerekmektedir.

Diğer taraftan, Gümrük Yönetmeliğinin "Gümrük gözetimi ve kontrolü kapsamında işletmelerin yükümlülükleri" başlıklı 72/Ş maddesinin üçüncü fıkrasında, muayene ve kontrol edilecek eşyadan alınacak azami bedellere ilişkin usul ve esasların Bakanlığımızca belirlenebileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda;

1- Limanlarda eşyanın gümrük kontrolü aşamasında işletici kuruluşlar tarafından verilecek hizmetlere ilişkin tahsil edilecek azami ücretler aşağıdaki tabloda yer almaktadır;


Hizmetin Tanımı

Konteyner Büyüklüğü

Tutar

1- Konteyner tam tespit ve muayene işlemleri

(Konteynerin muayene sahasına getirilmesi, X-ray taramasına şevki ve X-ray taraması, açılması, indirilmesi, boşaltılması, geri yüklenmesi, geri taşınması dahil)

20'lik

50$

40'lık

75 $

2- Konteynerin X-ray taramasına sevk edilmeksizin tam tespit ve muayenesi

(Konteynerin muayene sahasına getirilmesi, açılması, indirilmesi, boşaltılması, geri yüklenmesi, geritaşınması dahil)

20'lik

35 $

40'lık

50$

3- Konteyner açılmaksızın X-Ray taramasının yapılması (Konteynerin X-Ray taramasına şevki ve X-Ray taraması, indirilmesi, bindirilmesi, geri taşınması dahil)

ve

Konteyner açılmaksızın yapılan diğer tespit işlemleri. (Konteynerin muayene sahasına getirilmesi, geri taşınması dahil)

20'lik

25 $

40'lık

35 $

2- Muayene ve tespit işlemlerinin araçlar için (TIR, kamyon) yapıldığı hallerde 40'lık konteynerler
için uygulanan azami ücretler esas alınır.

3- İşbu Genelge hükümlerine uyulmaması halinde her bir işlem bazında 4458 sayılı Gümrük
Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrası hükümleri uygulanır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Ziya ALTUNYALDIZ

Bakan a.

Müsteşar

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 


Alp Gümrük Müşavirliği Copyright 2011 Her hakkı saklıdır.
Şeyh Şamil Mah. 160. Sok. İçtaş Blokları C2/9 Blok No: 1 Eryaman / ANKARA Tel: +90 (312) 812 11 56 - 812 11 57 - Faks:+90 (312) 812 11 58
e-Posta İletişim